REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
LORENZO KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.butiklorenzo.pl prowadzony jest przez  Katarzynę Szynalską-Zittlau prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9562093460, REGON: 340727115.
1.2 Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy:
1.2.1 drogą listowną, pod adresem: ul. Pod Dębową Górą 29/31, 87-100 Toruń;
1.2.2 drogą elektroniczną (mailową), pod adresem: biuro@butiklorenzo.pl;
1.2.3 drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: 690 052 052.
1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU.
1.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z usług sklepu internetowego Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU, tj. konsumentów oraz przedsiębiorców, za wyjątkiem:
1.4.1 Rozdziału 8, 8a, 8b i 10 Regulaminu, które mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów oraz przedsiębiorców mających uprawnienia konsumenta (tj. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
1.4.2 Rozdziału 9 Regulaminu, który ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców innych niż posiadających uprawnienia konsumenta.
1.5 Informacje podane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. DEFINICJE:

Poniższe pojęcia wykorzystywane w treści niniejszego Regulaminu rozumiane są następująco:


2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;
2.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie przez Klienta zamówienia, w szczególności wyboru produktu(ów) oraz wyboru warunków umowy sprzedaży dotyczących m.in. warunków dostawy i form płatności;
2.4. Klient – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.;
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w sklepie internetowym;
2.7. Konto/usługa konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę;
2.8. Koszyk – elektroniczna lista produktów wybranych przez Klienta podczas korzystania z Formularza zamówienia;
2.9. Miejsce wydania rzeczy - miejsce (adres) wskazane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia jako miejsce dostarczenia rzeczy;
2.10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wskazana do odbioru rzeczy obejmuje rzecz w posiadanie;
2.11. Usługa newsletter/newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach której Usługobiorca otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informacje handlowe, tj. informacje dotyczące sklepu internetowego, w tym w szczególności informacje o promocjach i nowościach w sklepie internetowym;
2.12. Produkt; Rzecz – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
2.13. Przewoźnik – firma kurierska, firma pocztowa;
2.14. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
2.15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1;
2.16. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.butiklorenzo.pl, przez Katarzynę Szynalską-Zittlau prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU
2.17. Sprzedawca; Usługodawca - Katarzyna Szynalska-Zittlau prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU z siedzibą w Toruniu;
2.18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;
2.19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego; w sklepie internetowym oferowane są następujące usługi elektroniczne: (1) newsletter (2) konto (3) formularz zamówienia;
2.20. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (1) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z usługi elektronicznej;
2.21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287;
2.22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;
2.23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. USŁUGA ELEKTRONICZNA NEWSLETTER

3.1 Włączenie usługi newsletter może nastąpić przez:
3.1.1 zamówienie przez Usługobiorcę usługi newsletter na stronie sklepu internetowego;
3.1.2 zamówienie przez Usługobiorcę usługi newsletter podczas zakładania Konta.
3.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.1 w celu włączenia usługi newsletter należy:
3.2.2 wpisać adres e-mail w zakładce „DOŁĄCZ DO NAS”,
3.2.3 zatwierdzić wpisany adres e-mail klikając „Ok”,
3.2.4 kliknąć w link przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, potwierdzając w ten sposób rejestrację.
3.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.2 w celu włączenia usługi newsletter należy:
3.3.1 zaznaczyć checkbox „Zapisz się do newslettera!” w trakcie zakładania Konta,
3.3.2 kliknąć w link przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, potwierdzając w ten sposób rejestrację.
3.4 Możliwość korzystania z usługi newsletter jest uzależnionej od posiadania przez Usługobiorcę komputera lub innego urządzenia, dostępności sieci internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.
3.5 Usługa newsletter jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
3.6 Usługobiorca może w każdej chwili, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z korzystania z usługi newsletter wysyłając oświadczenie woli o rezygnacji z usługi na adres e-mail: biuro@butiklorenzo.pl, bądź listownie na adres: ul. Pod Dębową Górą 29/31, 87-100 Toruń.

4. USŁUGA ELEKTRONICZNA KONTO

4.1 Włączenie Usługi Konto następuje przez:
4.1.1 podanie adresu e-mail w zakładce „Zarejestruj się”,
4.1.2 kliknięcie pola „załóż konto”,
4.1.3 wypełnienie formularza rejestracyjnego,
4.1.4 potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności przez zaznaczenie checkbox’a,
4.1.5 kliknięcie pola „Zarejestruj się”.
4.2 Do włączenia usługi Konto konieczne jest podanie przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj), adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu, hasło, NIP (w przypadku przedsiębiorców).
4.3 Usługa Konto ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
4.4 Usługobiorca może w każdej chwili nieodpłatnie i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania usługi Konto przesyłając Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@butiklorenzo.pl albo pisemnie na adres: ul. Pod Dębową Górą 29/31, 87-100 Toruń.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA FORMULARZ ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY)

5.1 Usługa elektroniczna formularz zamówienia jest usługą nieodpłatną i jednorazową.
5.2 Korzystanie z usługi formularz zamówienia rozpoczyna się z chwilą umieszczenia przez Usługobiorcę (Klienta) pierwszego produktu w koszyku i kończy się z chwilą złożenia zamówienia przez Usługobiorcę albo wcześniej, tj. z chwilą rezygnacji ze składania zamówienia.
5.3 W trakcie korzystania z formularza zamówienia Usługobiorca (Klient) może dowolnie zmieniać zamieszczane w koszyku produkty oraz wybrać warunki umowy sprzedaży dotyczące sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności.
5.4 W formularzu zamówienia Usługobiorca (Klient) zobowiązany jest podać:
5.4.1 dane dotyczące Usługobiorcy (Klienta), tj.: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj), adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu, NIP (w przypadku przedsiębiorców);
5.4.2 dane dotyczące produktów oraz ilości oraz warunków umowy sprzedaży, sposobu dostawy, formy płatności, inne uwagi dotyczące zamówienia;
5.5 W celu złożenia zamówienia Usługobiorca (Klient) jest zobowiązany:
5.5.1 wypełnić formularz zgłoszeniowy,
5.5.2 kliknąć pole „Przejdź dalej”, a następnie potwierdzić zamówienie klikając pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo „Zamawiam i płacę”.
5.6 Do momentu potwierdzenia zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 5.5.2 Usługobiorca może zrezygnować ze złożenia zamówienia bądź zmienić zamówienie lub warunki jego realizacji.
5.7 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Usługobiorcę (Klienta) zamówienia wysyłając na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną (mailową) z oświadczeniem o otrzymaniu zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji przez Sprzedawcę. Moment otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej (mailowej), o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.

6. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

6.1 Dostawa produktu ma miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
6.2 W przypadku dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dostawa następuje według wyboru Klienta:
6.2.1 za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres,
6.2.2 za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia paczkomatu.
6.3 W przypadku dostawy za granicę, dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6.4 Dostawa produktu jest odpłatna, chyba że coś innego wynika z umowy sprzedaży. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Płatność i dostawy” oraz w trakcie składania przez Klienta Zamówienia.
6.5 W przypadku dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Klient dokonuje płatności jednym z wybranych sposobów:
6.5.1 płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
6.5.2 płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
6.5.3 płatność za pobraniem u kuriera;
6.5.4 płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
6.5.5 płatność odroczona za pośrednictwem PayPo;
6.6 W przypadku dostawy za granicę Klient dokonuje płatności jednym z wybranych sposobów:
6.6.1 płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
6.6.2 płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
6.6.3 płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;
6.6.4 płatność odroczona za pośrednictwem PayPo;
6.7 Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze, z wyjątkiem realizacji zamówienia w skład, którego wchodzi przedmiot z dłuższym okresem realizacji (podanym obok danego produktu), od momentu przystąpienia Sprzedawcy do przygotowania wysyłki produktu (produktów), których dotyczy zawarta umowa sprzedaży, i jest liczony:
6.7.1 od momentu zaksięgowania płatności;
6.7.2 od momentu zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
6.8 Czas realizacji liczony jest do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu przesyłki kurierskie lub pocztowe.
6.9 W przypadku, gdy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu Sprzedawca, istnieje ryzyko wydłużenia czasu realizacji zamówień, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz umieści informację w tym zakresie na stronie internetowej sklepu. Za okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się w szczególności utrudnienia w dostawach powstałe na skutek działania siły wyższej (epidemie, powódź, pożar itp.).
6.10 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym zamówienie jest anulowane, a umowę uważa się za niezawartą, jeśli w terminie 7 dni od złożenia zamówienia wpłata należności nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy lub nie zostanie przesłane w tym terminie przez Klienta na adres mailowy: biuro@butiklorenzo.pl potwierdzenie dokonania przelewu.
6.11 W przypadku wyboru płatności odroczonej, rachunek opłacany jest przez PayPo. Klient zobowiązany jest do zwrotu PayPo zapłaconej należności zgodnie z umową zawartą z PayPo.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.10 Regulaminu.
7.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7.1, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą listowną, przesyłając pisemne oświadczenie na adres: ul. Pod Dębową Górą 29/31, 87-100 Toruń bądź drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@butiklorenzo.pl.
7.4 Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej następujące informacje (dane):
7.4.1 imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie;
7.4.2 jednoznaczne sformułowanie, że osoba ta odstępuje od zawartej umowy sprzedaży;
7.4.3 w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jedną rzecz, jednoznaczne wskazanie, czy odstąpienie dotyczy wszystkich, czy wyłącznie wybranej (wybranych) rzeczy i ich oznaczenie;
7.4.4 wskazanie rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić dokonane przez Konsumenta płatności w związku z zawartą umową sprzedaży.
7.5 Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez konsumenta w formularzu zamówienia.
7.6 W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7.7 W związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 7.9), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia (z zastrzeżeniem pkt 3.8).
7.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.10 Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami Sprzedawca zgodzi się je ponieść.
7.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. REKLAMACJA PRODUKTU. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
8.2 Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów oraz przedsiębiorców posiadających prawa konsumenta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, za wady produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w:
8.2.1 przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) – w przypadku produktów zakupionych do dnia 31.12.2022 r.;
8.3 Klient oraz przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenta może złożyć reklamację pisemnie, wysyłając (dostarczając) ją na adres: Pod Dębową Górą 29/31, 87-100 Toruń.
8.2.2 przepisach ustawy o prawach konsumenta (w szczególności zawartych w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta) – w przypadku produktów zakupionych od dnia 01.01.2023 r.
8.4.1 dane zgłaszającego reklamację, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy (poczta)), a w przypadku przedsiębiorcy, któremu powszechnie obowiązujące przepisy prawa przyznają prawa konsumenta ponadto firmę, adres siedziby i/lub adres do doręczeń, NIP;
8.4 W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji rekomenduje się, aby treść reklamacji zawierała co najmniej następujące informacje:
8.4.3 dane dotyczące reklamowanego produktu, tj. numer zamówienia, informacja, którego (których) produktów ze wskazanego zamówienia dotyczy reklamacja, powód reklamacji (opis wady);
8.4.2 aktualny numer rachunku bankowego;
8.4.4 żądana forma rekompensaty, tj. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży (żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady), oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
8.5 Zawarcie w reklamacji wszystkich informacji wymienionych w pkt 8.4 nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji, jednakże ułatwi i przyspieszy proces jej rozpatrzenia.
8.6 Wraz z wysłaniem reklamacji, reklamujący zobowiązany jest również do wysłania Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu.

8A. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU (REKLAMACJA)

8.1 Postanowienia zawarte w niniejszym Rozdziale dotyczą umów sprzedaży zawartych do dnia 31.12.2022 r.
8.2 W przypadku, gdy produkt zakupiony do dnia 31.12.2022 r. ma wadę fizyczną lub prawną do odpowiedzialności Sprzedawcy, praw i obowiązków Sprzedawcy, Konsumenta oraz przedsiębiorcy posiadający uprawnienia konsumenta, a także rozpatrywania reklamacji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego).
8.3 W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient może:
8.3.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
8.3.2 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8.4 W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.5 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.6 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z tymże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.

8B. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ (REKLAMACJA)

8.1 Postanowienia zawarte w Rozdziale 8B dotyczą umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2023 r.
8.2 W przypadku, gdy produkt zakupiony po dniu 31.12.2022 r. jest niezgodny z umową, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, a także sposób rozpatrywania reklamacji reguluje Rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta.
8.3 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
8.4 W przypadku niezgodności produktu z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
8.5 Sprzedawca nie jest związany żądaniem Klienta, o którym mowa w pkt 8.4, tj. Sprzedawca może dokonać wymiany produktu, gdy Klient żąda jego naprawy lub może dokonać naprawy, w sytuacji gdy Klient żąda wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wskazany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
8.6 Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową, nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8.7 Sprzedawca jest zobowiązany dokonać naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
8.8 Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy za zwykłe korzystanie z produktu, który został następnie wymieniony.
8.9 Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, jeżeli:
8.9.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 8.5;
8.9.2 Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 8.7;
8.9.3 nadal występuje brak zgodności produktu z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
8.9.4 brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 8.4;
8.9.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.10 W przypadku obniżenia ceny Sprzedawca zwraca Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o obniżeniu ceny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową
8.11 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca wykaże, że brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.
8.12 W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy. Koszt zwrotu produktu ponosi Sprzedawca. Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi cenę, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania przez Klienta. Zwrotu ceny Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu, jaki Klient użył przy zapłacie ceny, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu ceny, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 Każdy Klient (Konsument, przedsiębiorca posiadający uprawnienia Konsumenta oraz przedsiębiorca nieposiadający takich uprawnień) może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 7.
9.2 Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem (lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenta).
9.3 Na Klienta niebędącego Konsumentem (lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenta) przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy z chwilą przekazania przez Sprzedawcę rzeczy będącej (będących) przedmiotem umowy przewoźnikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Klienta.
9.4 W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem (Usługobiorcą) niebędącym Konsumentem (lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenta), ww. będą dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Usługodawcy).

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.1 Konsument (a także przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenta) ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
10.2 Konsument w celu, o którym mowa w pkt 10.1, może w szczególności:
10.2.1 skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta;
10.2.2 złożyć wniosek w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
10.2.3 skorzystać z pomocy organizacji społecznej, której celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony konsumentów,
10.2.4 złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
10.2.5 skorzystać z pomocy udzielanej przez punkt kontaktowy działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10.3 Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę Sprzedawcy.
10.4 Ze względu na siedzibę Sprzedawcy właściwy jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu (https://www.wiih.com.pl/).
10.5 Szczegółowe informacje na temat możliwej pomocy oraz postępowania w zakresie pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się m.in. na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
10.6 Możliwe jest również złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii europejskiej za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. KLAUZULA SALWATORYJNA

11.1 Sprzedawca (Usługodawca) honoruje prawa Klientów (Usługobiorców) wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o usługach świadczonych droga elektroniczną.
11.2 W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienie to uważa się za nieważne, a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie normy powszechnie obowiązujące.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyny, tj.:
12.2.1 zmiany przepisów prawa, które wpływają na realizacje niniejszego Regulaminu i w związku z tym powodują konieczność zmiany jego aktualnych postanowień;
12.2.2 zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji;
12.2.3 przyczyn organizacyjnych, spowodowanych:


• zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług;
• zamianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawne prowadzenia działalności;
• zamianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy;
• zmianami technicznymi funkcjonowania sklepu internetowego;

12.3 Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej sklepu. Ponadto informację o zmianach w Regulaminie Sprzedawca wyśle na wskazany adres mailowy Użytkownika korzystającego z usługi newsletter.
12.4 Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.
12.5 Do zawieranych umów sprzedaży stosuje się zawsze regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
12.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.7 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2020 r.